Education

หลักสูตร ged ดีอย่างไร มาทางนี้มีคำตอบ

ถ้าน้อง ๆ นับเวลาการเรียนแบบปกติในประเทศไทยตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงปริญญาตรีจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 19 ปี เพราะแบบนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ต้องการลดระยะเวลาการศึกษาด้วยการสอบเทียบ  โดยหนึ่งในการสอบเทียบที่กำลังได้รับความนิยมคือ การสอบ GED หรือ General Education Development เป็นการสอบเทียบวุฒิชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ...